Turvallisuus työpaikoilla on tärkeää

Työpaikkojen on lähtökohtaisesti tarkoitus olla turvallisia paikkoja työntekijöille. Kun työturvallisuus on kohdillaan, ovat työpaikan fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset olot hyvät. Työturvallisuudesta huolehtimalla tunnistetaan ja minimoidaan mahdolliset riskit, ja varaudutaan onnettomuustilanteisiin.

Työ ei saa aiheuttaa liiallista kuormitusta työntekijän fyysiselle tai psyykkiselle terveydelle, se ei olisi kenenkään edun mukaista. Hyvällä työturvallisuudella ja työterveyshuollolla säästetään myös veronmaksajien rahoja, kun työntekijät pysyvät terveinä, eikä julkiselle terveydenhuollolle aiheudu taakkaa.

Työnantajan velvollisuudet

Työnantaja on velvollinen huolehtimaan siitä, että työpaikka on työntekijälle turvallinen ja terveellinen. Työpaikalta mahdollisesti löytyvät riskit ja vaarat on oltava työnantajalla tiedossa. Työntekijöille on myös tarjottava tarvittavat tiedot työn turvalliseen suorittamiseen, ja heiltä tulee löytyä myös taidot siihen. Työtilat sekä menetelmät työn suorittamiseen tulee suunnitella niin, että työn tekeminen on turvallista. Työnantaja on velvollinen myös järjestämään työntekijöilleen työterveyshuollon.

Ensiapuvalmius työpaikoilla

Tärkeänä osana työturvallisuutta on varautuminen ensiapua vaativiin tilanteisiin työpaikoilla. Laki määrää, että työpaikoilla on ylläpidettävä ensiapuvalmiutta, johon kuuluvat asianmukaiset tarvittavat välineet ja tarvikkeet, ensiaputaitoihin perehtyneet henkilöt sekä tiedot siitä millaisiin toimiin on ryhdyttävä nopean avun saamiseksi tapaturma- tai sairastumistapauksissa.

Työpaikkojen asiallinen ensiapuvarustus määräytyy sen mukaan, onko tapaturmavaara työpaikalla vähäinen, ilmeinen vai erityinen. Ensiapuvarustukseen luetaan muun muassa paarit, hätäsuihkut, silmien huuhteluvälineet, ensiavun lääkkeet ja muut ensiapuvälineet. Ensiaputarvike.fi myy kaikki tarvittavat ensiapuvälineet erilaisten työpaikkojen tarpeisiin.

Miss Hilda Lemke II